برگزاری دوره های آموزش تفکیک پسماند از مبداء و جمع آوری زباله

برگزاری دوره های آموزش تفکیک پسماند از مبداء و جمع آوری زباله

به گزارش روابط عمومی منطقه یک  و به نقل از معاونت خدمات شهری منطقه ،  آموزشگران و کارشناسان خدمات شهری با حضور در مدارس با دانش آموزان و در مراکز بهداشت  با سفیران بهداشت جلساتی بابت آموزش و معرفی برنامه ها و فعالیتهای شهرداری در حوزه خدمات شهری برگزار نمودند .

میثم طالبی معاونت خدمات شهری منطقه ،  تداوم اینگونه جلسات آموزشی در حوزه خدمات شهری را مفید دانسته و اظهار امیدواری نمود که با همکاری و مشارکت همشهریان عزیز ، شهری پاکیزه و به دور از هرگونه آلودگی داشته باشیم .