برگزاري مراسم عزاداري كاركنان شهرداري منطقه يك از نگاه دوربين

برگزاري مراسم عزاداري كاركنان شهرداري منطقه يك از نگاه دوربين