برگزاري مراسم ترحيم در منطقه يك

برگزاري مراسم ترحيم در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و در پي درگذشت ناگهاني بستگان همكار منطقه آقاي غلامرضا كاظم زاده مراسمي از طرف روابط عمومي شهرداري منطقه يك در نماز خانه پارك غدير برگزار گرديد.