برخورد قانوني با بدهكاران شهرداري

برخورد قانوني با بدهكاران شهرداري

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به تشكيل كميته درآمدي و رسيدگي به پرونده هاي معوقه شهرداري ، برخورد با متخلفان ساختماني كه بدهي آنها در سالهاي گذشته پرداخت نگرديده آغاز شد .

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن اعلام اين خبر افزود با عنايت به تذكرات كتبي و شفاهي به مالكين مربوطه و در صورت عدم مراجعه آنها به شهرداري ، وفق مقررات و آئين نامه قانون شهرداري برخورد قانوني صورت خواهد گرفت . وي خاطر نشان ساخت آنچه كه روند اجراي فعاليتهاي عمراني در شهر را افزايش مي  دهد و باعث آن مي گردد تا پروژه هاي عمراني و خدماتي شهر به موقع به اتمام برسد همكاري شهروندان در پرداخت به موقع عوارضات نوسازي و نيزبدهي هاي خود به شهرداري است .

شايان ذكر است شهرداري منطقه يك در ماههاي گذشته نسبت به وصول مطالبات معوقه و تعيين تكليف بدهكاران شهرداري تلاش مضاعفي انجام داده است .