با توجه به تأکید مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد ...

رنگ و بوی بهار در منطقه یک

با توجه به تأکید مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد مبنی بر تلاش همه جانبه مناطق و سازمانها در آماده سازی شهر برای استقبال از بهار و میهمانان نوروزی ، رنگ آمیزی جداول بلوار اصلی منطقه یک آغاز گردید .

حمید میرقلی مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه ضمن اعلام این خبر و تشکر از زحمات مهندس خلیلی پور ، رئیس زیباسازی شهرداری یزد این حرکت را شروعی مناسب در خصوص زیبایی شهر و استقبال از بهار دانست .

شایان ذکر است تا زمان تهیه این خبر بلوار جمهوری و بلوار شهید پاکنژاد در حال رنگ آمیزی می باشد .