بازپيرايي قسمتي از خيابان شهيد خليل حسن بيگي(چاه جهافر) در دستور كار اداره عمران و شهرسازي منطقه يك قرار گرفت


با عنايت به پيگيري چندين ساله اهالي خيابان شهيد خليل حسن بيگي و قسمتي از آن خيابان كه به چاه جهانفر معروف است و از سالها پيش محل تقسيم آبياري باغات اين منطقه بوده است و جديداً به خاطر جاري شدن آب در خيابان مشكلاتي را به دنبال داشته است، جهت طراحي ايجاد آب نماي مناسب با رعايت حريم خيابان به معاونت شهرسازي و معماري ارسال گرديد.

بنا به گزارش روابط عمومي منطقه و در بازديدي كه به همين منظور از محل چاه جهانفر و خيابان ارسلان توسط كارشناسان فني و عمراني منطقه يك انجام گرديد، مقرر شد جهت اصلاح سنگ جدول خيابان و نيز مسير جوي آب با همكاري سازمان پاركها و فضاي سبز اقدام مناسبي صورت پذيرد.

شايان ذكر است منطقه يك در سال 91 با هزينه اي بالغ بر 300.000.000ريال از چهارراه رسالت تا ابتداي خيابان ارسلان نيز جدول گذاري نموده و پياده روسازي قسمتي از خيابان ارسلان نيز در بودجه سال 92 پيش بيني گرديده است.