بازدید کارشناسان شهرداری اردکان از مجموعه شهرداری منطقه یک یزد...


در پی درخواست شهرداری اردکان درخصوص بازدید از فعالیتهای عمرانی و شهرسازی منطقه یک گروهی از کارشناسان دوایر  شهرداری اردکان به اتفاق شهردار از قسمتهای مختلف شهرداری منطقه یک بازدید نمودند. در این بازدید مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن خیر مقدم به حاضرین شهرداری یزد را یکی از شهرداریهای موفق در زمینه خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب در این خصوص دانست و ضمن تشکر از همکاران خود، منطقه یک را پیشرو در ارائه خدمات برتر به مراجعه کنندگان خود دانست.شایان ذکر است در این جلسه مسئولین مختلف دوایر شهرداری منطقه یک به بیان گزارش کار واحد خود پرداختند.