بازدید کارشناسان حوزه خدمات شهری شهرداری رفسنجان از شهرداری منطقه یک

بازدید کارشناسان حوزه خدمات شهری شهرداری رفسنجان از شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری ، کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری رفسنجان به اتفاق مدیر خدمات شهری شهرداری از نحوه فعالیت و عملکرد خدمات شهری بازدید و در خصوص راهکارهای مطلوب جهت افزایش کیفیت و ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان تبادل نظرگردید .