بازدید مهندس عظیمی زاده ازرونداجرایی میدان کشاورز

باتوجه به پیگیری وتاکید شورای ترافیک...

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری،مهندس عظیمی زاده ازچهارراه کشاورز بازدید ودرجریان روند اجرایی شدن طرح میدان دراین تقاطع قرارگرفت.

دراین بازدیدکه کشفی مدیرمنطقه یک،میرباقری مسئول عمرانی منطقه وفتوحی مسئول واحدآزادسازی واملاک منطقه یک ونیزهمکاران منطقه درمحل حضورداشتندمقررشدضمن بررسی مجددطرح میدان وپوسته مصوب آن،دراسرع وقت نسبت به تکمیل آزادسازی های موجوددرراستای شروع عملیات احداث میدان اقدام لازم بعمل آید.

شایان ذکراست تاکنون جهت آزادسازی املاک درمسیردرسالهای گذشته4میلیاردو800میلیون ریال وجهت تکمیل آن مبلغ8میلیاردریال هزینه خواهدگردیدکه هزینه های عمرانی احداث میدان نیزدرفازیک بالغ بر500میلیون ریال به آن اضافه خواهدشد.

دراین بازدیدکه مهندس صفدرپور نیزحضورداشت مقررشدباهماهنگی معاونت ترافیک وبازنگری درطرح نسبت به ایجادمیدان وتسریع درایجادفضای سبزمناسب دربلوارصابریزدی اقدام مناسب بعمل آید.

درزمان بازدید تنی چندازشهروندان نیزمشکلات منطقه رامستقیما باشهرداریزدمطرح ومقررگردیددرخصوص مسائل مطرح شده توسط منطقه پیگیری لازم بعمل آید.