بازدید مدیر منطقه یک شهرداری یزدبه اتفاق فرمانداریزد ازمحله کسنویه وخیابان گلشن

بازدید مدیر منطقه یک شهرداری یزدبه اتفاق فرمانداریزد ازمحله کسنویه وخیابان گلشن

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: مدیر منطقه یک شهرداری یزدبه اتفاق فرمانداریزد از محله کسنویه و خیابان گلشن بازدید کردند.

دراین دیدارجمعی از معتمدین واهالی محل حضور داشتند که مشکلات محله را بامسئولین درمیان  گذاشتند.

دهقان مدیرمنطقه یک شهرداری یزد ضمن تقدیرو شکر از فرمانداروهیئت همراه از این بازدید افزودند که شهرداری منطقه یک درنظر دارد اولویت کاری خود را به بافت های قدیمی اختصاص داده تا بتواند قدمی درجهت رفاه وآسایش هرچه بیشتراهالی این مناطق برداشته باشد.