بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری فردوس از پروژه های عمرانی ومحلات قدیمی منطقه یک

درحاشیه برگزاری آموزش ملی نقش احیای بافت های فرهنگی وتاریخی

 دراین بازدیدکه در روزپنج شنبه 25خردادماه انجام شد شهردار وکارشناسان شهرداری فردوس از فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه در بافت قدیم و جدید آن بازدیدنمودند ،مهندس کشفی ضمن خیرمقدم به بازدیدکنندگان گزارشی ازشهرداری درخصوص ایجاد وبهسازی پارکهای درون محله ای،بازگشایی معابرقدیمی ونیزاحیاءبناهای قدیمی ارائه ومتذکر گردیدآنچه دربضاعت شهرداری می باشدمتعلق به مردم است وباشعار(خدمت بی منت آرمان ماست)تمام توان شهرداری درجهت تحقق خواسته های شهروندان بکارگرفته شده است.

مهندس علی پرست شهردارمحترم فردوس نیزدربازدیدازبوستان بزرگ کسنویه اقدامات شهرداری منطقه رادراحیای بافت فرهنگی وتاریخی آن قابل تقدیردانست ونتایج این بازدیدرادرجهت توجه به شهرهای قدیمی که دارای سوابق تاریخی وفرهنگی ارزشمندی هستندلازم دانست.

ازجمله پروژه های دیگری که موردبازدید قرارگرفت پارک اختصاصی بانوان درامامشهرو جاده سلامتی بلوار52متری ولی عصر(عج)امامشهروبازپیرایی پارکهای محلات قدیمی میتوان اشاره نمود.