بازدیدنماینده ستادامربه معروف ونهی ازمنکراستانداری یزدازمنطقه یک شهرداری

به گفته دبیرستاد امربه معروف ونهی ازمنکرشهرداری منطقه...

به گفته دبیرستاد امربه معروف ونهی ازمنکرشهرداری منطقه،برادرعلی محمدسلطانی به منظوربازدیدازعملکرداین ستاددرمنطقه وفعالیتهای انجام شده شهرداری منطقه یک درخصوص ترویج فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرضمن بازدیددرجلسه ای بااعضای ستاد دیداروگفتگوکرد.

دراین جلسه کشفی شهردارمنطقه ضمن خیرمقدم اهم فعالیتهای این ستاد راازشروع فعالیت درسال گذشته تاکنون بیان نمود وباتاکیدبرانجام فرائض دینی پیگیری ساخت مسجد درپارک غدیر واتمام آن رایکی ازفعالیتهای این ستادبرشمرد.

درادامه وی ضمن برشمردن فضائل اهل بیت درخصوص احیای امربه معروف ونهی ازمنکربه سخنان سرورشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)اشاره نمودوازفعالیتهای شهرداری درسال گذشته خبرداد.

شایان ذکراست دراین جلسه نماینده ستاد امربه معروف ونهی ازمنکرضمن تشکرازفعالیتهای اعضای ستادوهمکاران شهرداری خواستارتلاش بیشتردرتوجه به برگزاری نمازاول وقت ونیز انجام امورات فرهنگی درمسجدتازه تاسیس منطقه شدوازتهیه بسته های فرهنگی شهرداری درخصوص جشن غدیر تشکروقدردانی نمود.