بازديد مشترك مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و مدير منطقه از پاركهاي درون محله اي


به گفته روابط عمومي شهرداري منطقه يك در اين بازديد با تاكيد بر اولويت پاركهاي درون محله اي و بازپيرايي آنها، مسائلي از قبيل ايجاد زمين ورزشي ساحلي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري ضمن تشكر از مديرعامل و كارشناسان فني سازمان و نيز نماينده ويژه ايشان در منطقه، تعامل و همكاري مناطق و سازمانهاي وابسته به شهرداري را گامي مثبت در جهت خدمتگزاري مضاعف به مردم شريف و شهيدپرور يزد دانست و ابراز اميدواري نمود در آينده نزديك، طرح پايلوت بازپيرايي پاركهاي درون محله اي در كليه پاركهاي و فضاي سبز منطقه يك انجام گردد.

شايان ذكر است در طي هفته هاي اخير، انواع جديدي از وسايل ورزشي و اسباب بازي كودكان در پاركهايي چون پارك حافظ ، پارك غدير و دروازه قرآن نصب كه مورد بهره برداري قرار گرفته است.