بازديد مدير منطقه از پيشرفت فيزيكي پروژه هاي سطح منطقه يك

بازديد مدير منطقه از پيشرفت فيزيكي پروژه هاي سطح منطقه يك

 به گزارش روابط عمومي منطقه يك  در بازديدي كه از عمليات اجراي پروژه هاي عمراني سطح منطقه توسط مدير منطقه و مسئول عمراني صورت گرفت ضرورت بهره برداري پروژه ها در مدت زمان پيمان  ، مورد تائيد شهردار منطقه بود و خصوصاً تاكيد بر پروژه هاي بازپيرايي پاركهاي درون محله اي خاصه پارك ملت و مهر امام شهركه پيگيري مستمري صورت پذيرد و پيمانكاران مربوطه تمام تلاش خودرا جهت تكميل و بهره برداري قبل از پايان سال جاري به كار گيرند.