بازديد شهردار يزد از فعايتهاي عمراني منطقه يك...


مهندس عظيمي زاده شهردار يزد بصورت سرزده از فعاليتهاي عمراني منطقه يك بازديد و ضمن اعلام رضايت از    پروژه هاي فعال و در دست اقدام شهرداري منطقه، جهت تسريع در خصوص بازپيرايي پارك غدير، تاكيد ويژه نمود. در اين بازديد مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي منطقه يك، ضمن تشكر از حضور و راهنمايي هاي كارشناسانه مهندس عظيمي زاده با بيان گزارشي از فعاليتهاي عمراني در كليه نواحي منطقه يك اعم از پياده روسازي بلوار نواب، زيرسازي معابر زير 6 متر در بافت فرسوده، فاز يك پارك نرگس و بازپيرايي پارك غدير همراه با رنگ آميزي سنگ جداول معابر اصلي، خواستار تامين اعتبار لازم در خصوص آماده نمودن ورودي شمالي شهر و معابر اصلي گرديد.در اين بازديد كه مهندس كشفي مدير منطقه نيز حضور داشت مقرر گرديد با توجه به صورتجلسه ستاد نوروزي، ضمن تشكيل كميته استقبال از نوروز در منطقه يك، مسئوليت هاي واگذار شده برنامه ريزي و مشكلات مطرح شده مرتفع گردد.