بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر از پارك غدير

بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر از پارك غدير

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر به همراه مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و هيئت همراه از فعاليتهاي عمراني انجام شده در پارك غدير بازديد نمودند . مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خوش آمد گوئي ، پارك غدير را يكي از بزرگترين پاركهاي منطقه يك معرفي نمود كه در سالهاي جاري بعنوان پايلوت بازپيرائي پاركهاي درون منطقه اي انتخاب شده و تاكنون بالغ بر ده ميليارد ريال ( 10.000.000.000ريال ) هزينه در بر داشته است . وي ضمن تشكر از راهنماييهاي ارزنده شهردار محترم و حمايت ايشان از فعاليتهاي عمراني شهرداري منطقه يك و نيز فعاليت مجدانه و قابل تقدير مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و همكاران ايشان در سطح منطقه يك و مخصوصاً تلاش مضاعف در رسيدگي ويژه به پارك غدير و ميدان حج تقدير و تشكر نمود .

 وي خاطر نشان ساخت استقبال مردم از پارك غدير در ماههاي گذشته به قدري زياد بوده است كه مشكلات ترافيكي و آلودگي صوتي ايجاد شده موجب ناراحتي همسايگان محلي پارك گرديده است كه در صورت تامين اعتبار لازم و مساعدت شهردار محترم با تصويب شوراي اسلامي شهر بتوان در آينده نزديك نسبت به تامين قسمتي از پاركينگ مورد نياز پارك غدير اقدام مناسب صورت گيرد .

در ادامه مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و اعضاي شوراي اسلامي شهر به بيان نظرات خود در تكميل پارك مذكور پرداختند و همگي از اقدامات شهرداري منطقه يك و سازمان پاركها و فضاي سبز قدرداني نمودند .