بازديد سر زده شهردار يزد از منطقه يك...


مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و هيئت همراه پس از بازديد پروژه عمراني تقاطع غير همسطح شهيد حكيميان، از منطقه يك نيز بصورت سرزده بازديد نمود. در جلسه اي كه به همين منظور و در ادامه بازديد در دفتر كار مدير منطقه تشكيل گرديد، شهردار يزد ضمن تشكر از حضور بموقع پرسنل در شهرداري و رعايت شئونات اداري و تكريم ارباب رجوع، خواستار حضور مسئولين واحدها به صورت شيفتي در خارج از ساعات اداري، جهت پيگيري روزانه امورات فني و عمراني منطقه گرديد و خاطر نشان ساخت از جمله برنامه هاي بعدي شهرداري، تداوم حضور مستمر مسئولين مناطق در حوزه فعاليت خود است. در ادامه مهندس كشفي ضمن خير مقدم و تشكر از حضور مداوم مهندس عظيمي زاده در بازديد از پروژه هاي عمراني منطقه يك، افزايش 68 درصدي درآمد منطقه يك نسبت به سال 1391 را نتيجه برنامه ريزي و تعامل مديران ارشد شهرداري و تلاش مضاعف همكاران خود در واحد فني و درآمد دانست و خواستار تشويق همكاران پرتلاش خود گرديد.