بازديد سرزده شهردار يزد از پارك غدير

بازديد سرزده شهردار يزد از پارك غدير

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك  و همزمان با آغاز سال 95 ، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد بصورت سرزده از پارك غدير بازديد نمود . در اين بازديد كه به منظور بررسي فعاليتهاي عمراني و زيبا سازي پاركهاي سطح منطقه انجام گرديد شهردار يزد از خدمات شهرداري منطقه يك در خصوص بازپيرائي پارك غدير و نصب چراغهاي پاركي در پياده روهاي پارك تشكر و قدرداني نمود .

     مهندس كشفي مدير منطقه يك كه در زمان بازديد ،جهت سركشي اقدامات واحد خدمات شهري در ناحيه امام شهر بود ضمن تماس تلفني با شهردار محترم گزارشي از روند فعاليتهاي عمراني و نيزبازپيرائي انجام شده در قسمت انتهاي پارك ارائه و از زحمات مدير عامل سازمان پاركها و نماينده آن سازمان در منطقه يك به خاطر تلاش شبانه روزي در جهت ايجاد فضاي سبز مطلوب و آماده نمودن پارك جهت استفاده همشهريان و مسافران نوروزي قدرداني نمود .

    مهندس عظيمي زاده شهردار يزد فعاليتهاي سازمان پاركها و فضاي سبز ، سازمان فرهنگي ورزشي و همچنين واحد عمران منطقه يك در خصوص بهسازي پارك را مطلوب ارزيابي نمود و خواستار اتمام اين پروژه در آخرين فاز خود در پارك غدير گرديد .