بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و مدير كل دفتر امور شهري استانداري يزد از منطقه يك

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و مدير كل دفتر امور شهري استانداري يزد از منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك و همزمان با آغاز رسمي شروع بكار سازمانها و نهادها در سال جديد ، مهندس خادمي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد و هيئت همراه و نيز آقايان دكتر كاشفي زاده و رادمنش بصورت جداگانه و سرزده از منطقه يك بازديد نمودند و از زحمات پرسنل خدوم و زحمتكش شهرداري يزد و مخصوصاً منطقه يك به جهت تلاش مضاعف در ماههاي پايان سال و نيز حضور فعال در ستاد نوروزي شهرداري يزد تقدير و تشكر بعمل آوردند . در اين بازديدها كه به همراهي مدير منطقه انجام گرديد از واحدها و دواير مختلف شهرداري منطقه يك و نيز اقدامات انجام شده در پارك غدير بازديد بعمل آمد .

   شايان ذكر است اكثر مسئولين بازديد كننده از زحمات و مديريت شبانه روزي مهندس عظيمي زاده در طي سال گذشته بويژه ايام تعطيلات نوروز قدرداني نمودند .