بازتاب جلسه تعامل شهرداري يزد با شركت توزيع برق استان يزد...

توزيع برق

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، تعداد 10 اصله تير چراغ برق در راستاي طرح اصلاح هندسي معابر منطقه يك در ماه گذشته جابجا گرديده است.

مهندس ميرباقري ضمن تشكر از مسئولين شركت توزيع برق استان و شهرستان خصوصاً امور برق يك يزد و پيگيري مدير منطقه، اين حركت مثبت را بازتابي از جلسه مشترك هم انديشي شهرداري يزد و شركت توزيع در ماه گذشته دانست و خاطر نشان ساخت آنچه از اين همكاري بيشتر رخ نمون مي نمايد، رضايت خاطر شهروندان منطقه يك        مي باشد.