باحضورمدیرعامل سازمان .پارکهاوکارشناسان فضای سبزپیش بینی شروع عملیات عمرانی وفضای سبز میدان حج موردبررسی قرارگرفت


باحضورمدیرعامل سازمان پارکهاوکارشناسان فضای سبزپیش بینی شروع عملیات عمرانی وفضای سبز میدان حج موردبررسی قرارگرفت.

باتوجه به بازدیدانجام شده توسط مسئولین شهرداری ونیزمدیرمنطقه یک درخصوص ایجادفضای سبزمناسب درداخل میدان حج ومثلثی های اطراف آن جلسه ای باحضورمدیرعامل سازمان پارکها وکارشناسان مربوطه دردفترکارشهردارمنطقه یک برگزارگردید.

مهندس کشفی شهردارمنطقه ضمن خوش آمدگویی ازتلاشهای بی وقفه مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز،نماینده سازمان درمنطقه وهمه کارشناسان وهمکاران زحمتکش سازمان پارکهادرخصوص رسیدگی به وضعیت پارکهای درون محله ای وایجادفضای سبزدرمیدان معلم درکوتاهترین زمان ممکن تقدیرنمود.

درادامه مهندس صفدرپورباارائه گزارش کاری ازعملکردسازمان درمنطقه یک خواستار همکاری بیشترواحدعمران منطقه درخصوص اتمام فعالیتهای عمرانی داخل پارکهاشدتاباشروع فصل کاشت مشکل خاصی دررونداحیای فضای سبز پارکهاومیادین پیش نیاید.

دراین جلسه مهندس میرباقری ومهندس کاشفی نظرات کارشناسی خودراارائه داده ومقررشدبه شکل ویژه ای عملیات عمرانی داخلی میدان حج پیگیری شود.

شایان ذکراست عملیات عمرانی این میدان شامل زیرسازی وآسفالت،نصب سنگ جدول باهزینه ای بالغ برسه میلیاردریال دربهمن ماه سال90 به بهره برداری رسید.