ایجاد اکیپ های خدمات شهری و اجرائیات در جهت برخورد با عوامل ایجاد سد معبر و خاک و نخاله ساختمانی خبر...

در جهت بهبود سیما و منظر شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و براساس جلسه ای که با حضور کارشناس مسئول معاونت خدمات شهری در منطقه یک و مسئولین دوایر مختلف شهرداری در دفتر کار مدیر محترم منطقه یک تشکیل گردید مقرر شد با ایجاد اکیپ های کامل، سطح معابر اصلی و مراکز نواحی مختلف منطقه یک از وجود خاک و نخاله های بلاصاحب و نیز عوامل ایجاد سد معبر پاکسازی گردد. مهندس رحیم دل کارشناس مسئول رابط معاونت خدمات شهری ضمن برشمردن فواید این حرکت اعلام نمود با هماهنگی سایر دوایر مختلف شهرداری و همکاری شهروندان عزیز انشاء الله در آینده نزدیک بتوانیم به صورت زمانبندی در مناطق مختلف شهر حضور یافته و نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی اقدام مناسب انجام دهیم.خاطر نشان می سازد شهرداری منطقه یک از تاریخ 25/03/93 با نصب بنرهای پیش آگهی نسبت به اخطار جمعی به ساکنان معابر اصلی شهر که با ریختن نخاله های ساختمانی خود چهره شهر را نازیبا نموده اند 48 ساعت به آنها فرصت داده تا نسبت به رفع سد معبر ایجاد شده اقدامات خود را بعمل آورند در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی و مستفاد از قوانین پسماند عمل خواهد نمود.