اولین دوره مسابقات میدانی راکت به دستان پارکی شهر یزد...

با همکاری دوایر مختلف شهرداری یزد و هیئت تنیس روی میز شهرستان یزد انجام شد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به درخواست هیئت تنیس روی میز شهرستان یزد در خصوص برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد میدانی درون پارکی تنیس روی میز جلسه ای به همین منظور در دفتر کار مدیر منطقه یک تشکیل و نسبت به برگزاری اولین مسابقات بحث و تبادل نظر گردید.مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی و سازمان پارکها و فضای سبز در خصوص آمادگی شهرداری منطقه و همکاری در جهت برگزاری اولین دوره این مسابقات در پارک غدیر توسط شهرداری منطقه خبر داد و عنوان کرد در سال گذشته بالغ بر 3000.000.000 ريال صرف هزینه بازپیرائی این پارک مهم در منطقه یک گردیده است.در پایان جلسه مقرر گردید تهیه و نصب بنر به عهده سازمان فرهنگی ورزشی،نظافت و آمادگی جایگاه و میزهای تنیس به عهده شهرداری و سازمان پارک ها و فضای سبز و تهیه جوایز و برگزاری این مسابقات و تأمین نیروی فنی داوری به عهده هیئت تنیس روی میز شهرستان یزد باشد.