اولین جلسه هماهنگی وتعامل درخصوص فعالیتهای عمرانی مناطق

باحضورمدیرطرح های عمرانی شهرداری یزدومدیرعامل سازمان عمران درمنطقه یک برگزارشد

دراین جلسه که باحضورابویی مدیر طرح های عمرانی مرکز،حاجی محمدرضایی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری،کشفی مدیرمنطقه ومعاونین عمرانی مناطق سه گانه شهرداری وناحیه تاریخی درمنطقه یک برگزارگردیدبرحفظ تعامل ونظمبخشی به فعالیتهای عمرانی ونیزهماهنگی بامعاونت عمرانی شهرداری مرکزتاکیدگردید.

دراین جلسه مهندس کشفی ضمن تشکرازفعالیتهای عمرانی مخصوصاروکش آسفالت محله کوچه بیوک ونیز بلوارامام حسین(ع)،ازاصلی ترین دغدغه های مردم منطقه یک بحث زیرسازی وآسفالت کوچه های خاکی آن عنوان نمودوبرلزوم نظم درحضورسازمان عمران ونیزماشین آلات عمرانی مرکزدرمناطق سه گانه تاکیدکرد.

درادامه مهندس ابویی مدیرعمرانی درخصوص تکمیل قراردادهای زیرسازی وآسفالت درسطح منطقه وهمچنین ادامه عملیات این قراردادهاجهت مرمت وبهسازی پیاده روها تاکیدنمود.

ضمنادرپایان جلسه وباتوجه به صحبت های مهندس حاجی محمدرضایی مقررگردیدافزایش تناژآسفالت تحویلی به مناطق بااولویت لکه گیری انجام پذیرد.

دراین جلسه مهندس میرباقری مسئول عمران منطقه،مهندس خبیری کارشناس حوزه معاونت عمران، مهندس خواجه پورمعاون عمران منطقه سه ومهندس زارع کارشناس عمران منطقه دوحضورداشتند.