اولين جلسه هم انديشي منتخبان شوراي اسلامي شهر در منطقه يك برگزار گرديد...


به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري يزد و در پي دعوت مهندس كشفي مدير منطقه از اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر يزد در منطقه يك، جلسه اي با حضور جناب آقاي مهندس شايق، حجت الاسلام مطهريان، دكتر كاشفي زاده و مهندس مدرسي و مسئولين دواير شهرداري منطقه يك، صبح روز چهارشنبه مورخ 27/06/1392 در سالن جلسات شهرداري منطقه برگزار گرديد. در ابتداي جلسه مهندس كشفي ضمن خير مقدم به منتخبان شورا اسلامي در منطقه يك، خلاصه اي از فعاليتهاي واحدهاي مختلف شهرداري را در شش ماهه نخست سال 1392 بيان نمود و لذت خدمتگزاري و تسريع در امورات ارباب رجوع را در تعامل حدأكثري اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداري دانست و خاطر نشان ساخت با توجه به شعار منطقه كه خدمت بي منت را همواره بعنوان آرمان خود مي پندارد و با راهنمايي هاي مدبرانه اعضاي شوراي اسلامي و حضور بموقع آنها در جلسات توافقات و آزادسازي در تسريع اين كار، نقطه مثبتي قلمداد كرد.

در ادامه جلسه هر يك از اعضاي محترم، ديدگاههاي خود را در رابطه با برنامه ريزي در جهت توسعه خدمات شهري و عمراني بيان نمودند.