انتخاب شهردار منطقه یک به عنوان عضو اصلی شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد


شهردار یزد طی حکمی مدیر منطقه یک یزد را به عضویت شورای پارکها و فضای سبز منصوب کرد .
مهندس عظیمی زاده شهردار یزد در این حکم به استناد بند پنج ماده 9 اساس نامه سازمان و با اشاره به سوابق درخشان و تجارب ارزشمند مهندس کشفی را به عضویت شورای سازمان انتخاب نمود .