آموزش چهره به چهره شهروندان درخصوص تاریخ وساعت جمع آوری پسماندهای خانگی

آموزش چهره به چهره شهروندان درخصوص تاریخ وساعت جمع آوری پسماندهای خانگی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک :آموزش چهره به چهره درخصوص ساعت وتاریخ جمع آوری پسماندهای خانگی و خطرات بهداشتی ناشی ازآن درسطح منطقه  انجام گرفت.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر ازکلیه عوامل خدمات شهری افزود، آموزش چهره به چهره وآگاه سازی شهروندان نسبت به تاریخ وساعت جمع آوری پسماندهای خانگی و خطرات بهداشتی ناشی از آن باعث کاهش تولید پسماندخانگی و خطرات بهداشتی و زیست محیطی وسلامت شهروندان وازهمه مهمتر زیباسازی چهره شهرمیشود.