آموزش طرح شهردار مدرسه در مدارس

آموزش طرح شهردار مدرسه در مدارس

به گزارش روابط عمومی منطقه ، مهندس سلمانی مدیر منطقه به همراه معاونت خدمات شهری و تنی چند از کارشناسان شهرداری ،  از مدرسه صادق بازدید و در صبحگاه این مدرسه دانش آموزان را از طرح شهردار مدرسه ، وظایف و اهداف آن آشنا و توجیه نمودند.

ایشان افزود طرح شهردار مدرسه تمرین مسئولیت پذیری در مسائل شهری ، تقویت روحیه مشارکت جویی و تصمیم گیری اجتماعی بوده و همچنین اجرای طرح شهردار مدرسه فرصتی فراهم می کند تا دانش آموزان امکان تجربه ، مسئولیت اجتماعی ، استقلال عمل ، مشورت و اداره گروهی و فعالیت جمعی را به دست آورند .

میثم طالبی معاونت خدمات شهری منطقه نیز در مورد  این طرح افزود ، بستر سازی فرهنگ مدیریت شهری و آموزش آرمان های شهرداری در بین دانش آموران باعث تقویت حقوق شهروندی و تعامل هرچه بیشتر بین شهرداری ها و آموزش و پرورش خواهد شد .

شایان ذکر است که شهردار مدرسه از بین دانش آموزان یک مدرسه  واز طرف شورای دانش آموزی منتخب دانش آموزان انتخاب می شود و ماهانه یک جلسه به همراه مدیر مدرسه با شهردار منطقه خواهد داشت .