امور پروانه در شهرداري منطقه يك خارج از نوبت انجام مي شود

امور پروانه در شهرداري منطقه يك خارج از نوبت انجام مي شود

به گفته مهندس نوري رئيس اداره شهرسازي و معماري منطقه يك، در راستاي تكريم ارباب رجوع و تشويق مالكين جهت اخذ پروانه ساخت و كاهش تخلفات ساختماني از ابتداي سال 94 كليه درخواست هاي مربوط به صدور پروانه در كوتاه ترين زمان در شهرداري رسيدگي شده و بازديدهاي مربوطه خارج از نوبت و به روز انجام مي شود .

نامبرده از تمامي مالكيني كه قصد ساخت و ساز بر روي ملك خود را دارند درخواست نمود تا با مراجعه به شهرداري نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام نمايند.