املاک و آزادسازی


 

حسین ساجدی فر

مسئول املاک و آزادسازی

 

شرح وظایف

 

اقدام جهت پیشنهاد تهیه طرح اجرائی مصوب

تشکیل پرونده های آزادسازی طبق نقشه  اجرائی مصوب

دعوت از هیأت ارزیاب شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری

-  ارسال پرونده ها جهت کارشناسی

دعوت از مالکین به جلسه آزادسازی و توافق با مالکین

تحویل ملک و تخریب و آزادسازی متراژ در مسیر