آمادگي پاركهاي بزرگ منطقه يك در پذيرايي از ميهمانان نوروزي...


به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك در بازديدي كه توسط مدير منطقه و مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و كارشناسان همراه از پاركهاي غدير، اطهر و شهداء انجام گرديد كليه موارد مطرح شده در جلسه ستاد نوروزي در خصوص آماده نمودن فضاي پاركها مذكور جهت استفاده بهينه شهروندان و ميهمانان نوروزي مورد بررسي قرار گرفت.دس كشفي ضمن تشكر از زحمات بي شائبه سازمان پاركها و فضاي سبز و همكاران خود در اداره عمران و تقدير از سرعت عمل پيمانكاران، آمادگي منطقه را جهت هرگونه همكاري با سازمان پاركها و ستاد نوروزي را اعلام نمود.مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها نيز از تلاش بي وقفه شهرداري منطقه يك در فضاي دلنشين پارك غدير و حاشيه فضاي سبز ورودي دروازه قرآن تشكر نمود.