اقامه نماز جماعت در مسجد جديد الاحداث پارك غدير

باهمكاري سازمان پاركها و فضاي سبز و سازمان فرهنگی و ورزشی و منطقه يك

با توجه به اهميت برگزاري نماز جماعت اول وقت و تاكيد رياست ستاد نوروزي شهرداري يزد در جلسات ستاد نوروزي شهرداري مبني بر اقامه نماز جماعت در پاركهاي اصلي شهر، پارك غدير ميزبان اقامه نماز جماعت مهمانان نوروزي است.

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و با توجه به استقرار اعضاي ستاد نوروزي شهرداري يزد و عوامل اجرائي سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداري،اقامه نماز جماعت در مسجد جديد الاحداث پارك غدير همه روزه برگزار ميگردد.

شايان ذكر است با توجه به فعاليت سازمان پاركها و فضاي سبز و همچنين مديريت سازمان فرهنگی و ورزشی و با هماهنگي منطقه يك شهرداري كليه مصوبات ستاد تسهيلات نوروزي شهرداري يزد در خصوص خدمت رساني به مسافرين نوروزي در اين پارك اجرا گرديده است.