افتتاح ميدان حج از نگاه دوربين

افتتاح ميدان حج از نگاه دوربين