آغازعملیات عمرانی میدان حج


باتوجه به تاکید شهردار محترم یزدجناب آقای مهندس سیدعلی اکبر میروکیلی در آخرین بازدید از میدان حج مبنی بر ایجاد فضای سبزمیدان مقررگردید توسط سازمان پارکها و فضای سبز اقدامات لازم صورت گیرد.

به گفته جناب آقای مهندس میرباقری این پروژه هزینه ای بالغ بر 5،000،000،000ريال را در برداشته است.

 شایان ذکر است این میدان گره ترافیکی خیابان وکیل(شریف-امام جعفرصادق-بلوارامام حسین-بلوارسیدمحمدکاظم یزدی)راحل نموده است.