اصناف

اصناف

اکبر صباغیان

مسئول واحد مشاغل

 

شرح وظایف

 

  وصول عوارض کسب و پیشه که شامل مغازه ها ، شرکت تعاونی ها ، دفاتر مرکزی و نمایندگی کارخانجات و شرکتها ، باشگاههای ورزشی ، فروشگاههای زنجیره ای ،موسسات و آموزشگاههای غیرانتفاعی و سایر مشاغل

 -  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق