اصلاح هندسی ابتدای کوچه شرق - بلوارجمهوری اسلامی

اصلاح هندسی ابتدای کوچه شرق - بلوارجمهوری اسلامی