آزادسازی 24متری محمودآباد به روایت تصویر


به گفته مسئول واحداملاک شهرداری منطقه یک ازاولویتهای اجرایی واحداملاک وآزادسازی منطقه درسال91،

18متری کوچه بیوک ،خیابان 24متری محمودآباد(بوستان)، 12متری سرجمع ،12متری خلف باغ و24متری توران محمودآبادوتقاطع دولت آبادخواهدبود.

فتوحی مسئول واحدآزادسازی واملاک منطقه یک ضمن بیان این مطلب خاطرنشان ساخت اجرای آزادسازی املاک پروژه بلوارولایت که میدان دروازه قرآن رابه بلوارآزادگان متصل می نماید درحال پیگیری می باشد وتاکنون اقدامات مقدماتی تهیه شناسنامه املاک درمسیرانجام شده ودرکمیسیون آزادسازی مطرح گردیده است.

 

 

 

 

 

 

عکاس:محتشمی نیا