آزادسازی املاک درمسیراجرای طرح های مصوب در گروهمکاری اوقاف


درجلسه ای که به همین منظوردردفتر کارریاست شورای اسلامی شهروباحضورمسئولین اوقاف شهرستان یزد، مدیرمنطقه یک ورئیس اداره املاک شهرداری وباحضورکارشناسان مرتبط دستگاهی برگزارشدمهندس کشفی مدیرمنطقه یک ضمن تشکر ازتعامل اداره اوقاف،همکاری این دستگاه رادرجهت تسریع طرح های اجرایی مصوب وآزادسازی املاک اوقافی درمسیرخواستارشد.

درادامه باتوجه به توضیحات مهندس قانع رئیس اداره املاک شهرداری پرونده های مطروحه درسطح منطقه موردبررسی قرارگرفت ومقررشد درجلسات آزادسازی منطقه درخصوص املاک اوقافی واقع درطرح نماینده تام الاختیار اوقاف حضورفعال داشته باشند.

درادامه فقیه خراسانی رئیس شورای اسلامی شهر مسئله وقف را سنت حسنه ای دانست که درتمام ادوارتاریخ وادیان الهی خصوصأ دین مبین اسلام تاکیدزیادی به آن شده است.

شایان ذکراست درصورت همکاری اداره اوقاف دررونداجرایی طرح های مصوب نظیر18متری کوچه بیوک وگذر12متری سرجمع تسریع بعمل خواهد آمد.