آزادسازي و تخريب دو پلاك واقعدر طرح 30 متري ادامه آبنما

آزادسازي و تخريب دو پلاك واقعدر طرح 30 متري ادامه آبنما

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از حميد آدمي زاده مسئول اداره املاك و آزادسازي منطقه يك، آزادسازي مسيري به طول 70 متر واقعدر طرح 30 متري ادامه آبنما با تخريب دو پلاك انجام گرديد  .

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن بازديد از محل اعلام نمود با توجه به بودجه اختصاص يافته جهت تملك و آزادسازي مسير فوق ،  اين شهرداري آمادگي لازم جهت تملك املاك واقعدر مسير فوق را دارد .

     شايان ذكر است منطقه يك از ابتداي سال جاري تاكنون مبلغ16/481/400/000ريال جهت تملك و آزادسازي طرح مذكور هزينه نموده است .