آزادسازي و تخريب دو پلاك واقعدر خيابان تبليغات اسلامي

آزادسازي و تخريب دو پلاك واقعدر خيابان تبليغات اسلامي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از حميد آدمي زاده مسئول واحد املاك و آزادسازي منطقه يك ، تملك و آزادسازي مسيري به طول 40 متر واقعدر خيابان تبليغات  اسلامي با تخريب دو پلاك انجام گرديد .

    مهندس كشفي مدير منطقه ضمن بازديد از محل اعلام نمود با توجه به بودجه اختصاص يافته جهت تملك و آزادسازي مسير فوق ،مراحل توافق يك پلاك ديگر درهمين مسير درحال انجام ميباشد كه به محض تخريب سنگ جدول و زيرسازي و آسفالت قسمتي از مسير انجام خواهد شد .

شايان ذكر است اعتبار تخصيص يافته سالجاري جهت تملك و آزادسازي مسير مذكور 5/000/000/00ريال بوده كه توسط منطقه هزينه شده است .