اخبار شماره 2 شهرداري منطقه 1 مورخ 1387/12/11

اخبار شماره 2 شهرداري منطقه 1 مورخ 1387/12/11

متن حاضر تحت عنوان درخواست براي ارائه پيشنهاد تعمیر و نگهداری سيستم هاي رايانه اي شهرداری يزد (شهرداري مركز، شوراي اسلامي و سازمان‌هاي تابعه شهرداري)تدوين شده است. از پيشنهاد دهندگان گرامي درخواست مي­شود كه به دقت محتواي اين RFP را مطالعه نموده و متناسب با آن پيشنهادات خود را تنظيم نمايند.