اجرای حکم قلع و قمع ساختمان تجاری در منطقه یک

اجرای حکم قلع و قمع ساختمان تجاری در منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک  و به نقل از مهدی بابائی مسئول اجرای احکام ، شهرداری منطقه نسبت به اجرای حکم قلع و قمع ساختمان تجاری اقدام نمود .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه افزود بر اساس این گزارش و  بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و با توجه به پیگیری های منطقه ، حکم قلع و قمع پس از طی مراحل قانونی به اجرا درآمد .

شایان ذکر است شهرداری با هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز و  یا  مغایر با  ضوابط  شهرسازی برخورد قانونی و جدی خواهد نمود .