اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه یک  بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، یک مورد حکم تخریب  واقعدر بلوار جمهوری   پس از اخذ حکم از مراجع قضایی منطقه به مرحله اجرا در آمد .

 وی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد خواهد شد .