اجرای حکم تخریب تجاوز به گذر در بلوار شهید عابدی

اجرای حکم تخریب تجاوز به گذر در بلوار شهید عابدی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم ساکی مسئول اجرای احکام منطقه یک و بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، یک مورد حکم تخریب تجاوز به گذر واقعدر بلوار شهید عابدی پس از اخذ حکم از مراجع قضایی با همکاری اداره حقوقی و عمران منطقه به مرحله اجرا در آمد .

 میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد خواهد شد .