اجراي حكم پلمپ واقع در بلوار جمهوری

اجراي حكم پلمپ واقع در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي معاون خدمات شهری در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازهای  غير مجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري واحد اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ ساختمان واقعدر بلوار جمهوری ، كوچه 20 امام جعفر صادق (ع)  اقدام گرديد .

وي خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي بطور قاطع  برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني نسبت به پلمپ واحدهاي غير مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت .