اجراي حكم قلع و قمع كميسيون ماده صد در منطقه يك

اجراي حكم قلع و قمع كميسيون ماده صد در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه ،حكم قلع و قمع واقعدر بلوار 17 شهريور و بلوار امام حسين اجرا گرديد.

بر اساس اين گزارش و بر اساس تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها و با توجه به پيگيري هاي منطقه حكم قلع و قمع پس از طي مراحل قانوني به اجرا درآمد .