اجراي حكم تخريب دو مورد حصاركشي در بلوار فقيه خراساني

اجراي حكم تخريب دو مورد حصاركشي در بلوار فقيه خراساني

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و با همكاري واحد حقوقي  و عمران نسبت به تخريب حصاركشي اقدام گرديد .

مهندس سلماني مديرمنطقه ضمن تقدير و تشكر از تمامي همكاران ، دستور قاطع در برخورد  با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي را صادر نمودند .