اجراي حكم تخريب در منطقه يك

اجراي حكم تخريب در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، دو فقره راي كميسيون ماده صد مبني بر تخريب سقف شيرواني با خرپاي فلزي اجرا گرديد.

  به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه يك ، در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي ، واحد اجراي احكام منطقه اقدام به تخريب سقف شيرواني واقعدر خيابانهاي شريف و خيابان محمودي نموده است .

اجراي اين حكم اقدام عملي در رابطه با نامه شماره 32298 – 95/6/14 معاونت هماهنگي امورعمراني استانداري يزد در خصوص جلوگيري از اجراي سقفهاي شيرواني در كليه ساخت وسازها ميباشد .