مسئولین منطقه

محمدرضا شیرانیان

معاون فنی و شهرسازی و زیربنایی منطقه /
مسئولیت ها و وظایف
پاسخ به مراجعین و نظارت در خصوص صدور پروانه ساختمانی ، عدم خلافی ، تمدید پروانه ، انتقال سند و نامه های بانکی و مکاتبات مربوط به واحد فنی
رسیدگی به آراء کمیسیون ماده صد
نظارت بر امورات منطقه در زمان عدم حضور شهردار
انجام مکاتبات اداری با سازمانها و ارگانهای دولتی
انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه