معرفی معاون اداری و مالی

سید داود میرهاشمی

معاون اداری مالی /
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر کلیه امور اداری ، مالی ، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه
حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات وادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه